HUURVOORWAARDEN  Le Rêve en La Remise

Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor de woningen van /of behorende bij Le Rêve. (hierna: 'Verhuurder'). Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.
2.Onder het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning en het erf, overige opstallen (zwembad), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.
3.Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met Verhuurder aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met Verhuurder aangaat. Wij hebben het hier over de hoofdhuurder die zich aanmeld bij de reservering. 

Reservering en betaling
1.De huurovereenkomst komt tot stand zodra de boeking via internet door Verhuurder is ontvangen en de boeking door Verhuurder per e-mail is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 48 uur na de ontvangst van de door Huurder geretourneerde bevestiging met bezettingslijst alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door Verhuurder wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit Verhuurder elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder. Zodra u boekt, wordt de factuur gemaakt en deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
2.Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op Afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies.
3.Als u on-line reserveert, ontvangt u per e-mail een factuur. Wij vragen een aanbetaling te doen van 40% van de huursom tezamen met de eenmalige servicekosten per geboekte woning, binnen 7 dagen na boekings datum. (In deze servicekosten zijn tevens de kosten van de eindschoonmaak verwerkt)  De overige 60% van de huursom dient tezamen met de borg uiterlijk 8 weken voor boekingsdatum betaald te zijn.
Het is niet mogelijk te betalen met Ideal, Paypal of creditcard.
Eventuele huur van bedlinnen en/of andere zaken ter plaatse en/of eventuele energietoeslag , zullen na afloop worden verrekend met de borg.
4.Wanneer er een boeking wordt gedaan op een termijn van minder dan 10 weken voor verblijf, dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald inclusief borg, en servicekosten.
5.Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders is overeengekomen.
6.De opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders is vermeld op de website van Le Rêve of anders is overeengekomen.
7.Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. Verhuurder zendt dan een aanmaning per e-mail vermeerderd met €25,- administratiekosten. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Verhuurder wordt de overeenkomst geannuleerd en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
8.Na reservering ontvangt de huurder binnen 24 uur een bevestiging van het gehuurde per Email met hierin het adres van de vakantiewoning, de reisdetails en de naam van de sleutelbeheerder, die de huurder de sleutel zal overhandigen.

Wijziging door huurder
1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt Verhuurder een bedrag van € 100,- in rekening. 

Verplichtingen van de huurder
1.De huurder zal het vakantieappartement aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door de Verhuurder geleverde beschrijving op de internetsite. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zal de dientengevolge voortvloeiende schade door huurder worden vergoed. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen. Dit zal ingehouden worden van de borg. Indien de schade hoger is dan de borg, zal het resterende bedrag bijbetaald moeten worden.
2.In geval van schade zal de waarde van de vermiste, gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder.
3.De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand.
4.De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, douches, wc's, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.
5.De huurder zal het pand als een goede huisvader bewonen. Per woning is een huisreglement. Hoofd- en mede-huurders  worden geacht dit reglement bij aanvang van de huur goed door te lezen. Hoofdhuurder blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het gehuurde.
6.Het gehuurde mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan die aangeduid in de beschrijving en de reservering, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming door Verhuurder.
De gehuurde vakantiewoning mag alleen bewoond worden door personen welke staan vermeld op de ingevulde bezettingslijst.
7.De huurder zal in de vakantiewoning alle noodzakelijke dringende werkzaamheden laten uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud van het gehuurde pand en de eventuele gemeenschappelijke uitrusting (vervanging van huishoudelijke apparatuur e.d.).
8.De huurder zal in de vakantiewoning geen enkel dier mogen toelaten zonder de schriftelijke goedkeuring van Verhuurder.
9.In geval van huur van één of meerdere woningen van Verhuurder, zullen de huurders zich houden aan het huishoudelijk reglement, als tijdelijke bewoners.
10.Bruiloften,recepties en partijen zijn niet toegestaan in/om het gehuurde, alleen met nadrukkelijke toestemming van verhuurder.
11.Het is niet toegestaan om tenten,windschermen,caravans,boten,aanhangers of motorhomes op of naast  het terrein te plaatsen.

 Wijziging door Verhuurder
1.Verhuurder heeft het recht de overeenkomst te wijzigen, wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van Verhuurder in redelijkheid niet kan worden gevergd (bv. de verkoop van het gehuurde huis of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is Verhuurder gerechtigd de huurder een ander appartement van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen ander, vergelijkbaar appartement kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door Verhuurder niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.

Annuleren
1.De huurder dient schriftelijk (per Email) te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
2.Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
3.Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 40% van de totale huursom verschuldigd aan Verhuurder.
4.Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom en eventuele gehuurde zaken aan Verhuurder verschuldigd.
5.Het annuleren van een boeking door de hoofdhuurder geldt ook als annulering ten laste van de medehuurders.
6.In geval van No Show, bedragen de kosten 100% van de huursom plus servicekosten, gehuurde zaken en administratieve kosten en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden. 

Beëindiging van de huurovereenkomst
1.Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; b. indien de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van sleutelbeheerder/Verhuurder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

Bijkomende kosten
1.De prijzen van Le Rêve zijn berekend in euro’s en zijn per week. Ingaande van zaterdag tot zaterdag. BTW is hier niet van toepassing
2.Bij de huurprijs zijn de servicekosten (€90,- voor de woningen A.B en la Remise en €125 voor de woning C) niet inbegrepen.
3.Ook het eventueel gehuurde bedlinnen is niet inbegrepen (à € 20,- per persoon).
4.Tevens is de borgsom (€ 500,- per woning A, B, en la Remise en  €700,- voor de woning C ) niet inbegrepen bij de huurprijs.
5.In geval van een huurperiode langer dan 3 weken wordt er een extra schoonmaak in rekening gebracht van € 50,-.
6.Huurprijzen zijn inclusief leveranties van gas water en electra,
uitgaande van normaal gebuik. 
Voor bepaalde periodes wordt een energietoeslag geheven als vermeld op de prijslijst van le Rêve, deze wordt achteraf verrekend met de borg. Bij extreem verbruik zullen eventuele extra kosten worden doorberekend.
7.Kosten van maaltijden, dranken, reinigingsmiddelen enz. zijn nooit bij de huurprijs inbegrepen

Aankomst en vertrek
1.Aankomst is op zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur tenzij anders is overeengekomen. 
Aankomst voor 16.00 is niet mogelijk. De huurder wordt verzocht voor aankomst te bellen met de sleutelbeheerder om een afspraak te maken over aankomsttijd of een vertraging te melden. Aankomst na 19.00 uur is mogelijk, mits dit in overleg gebeurd met de sleutelbeheerder. In sommige gevallen is aankomst na 19.00 uur mogelijk indien er een toeslag van € 100,- aan de sleutelbeheerder wordt gedaan. Verhuurder heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 19.00 niet mogelijk blijkt te zijn.
2.Vertrek is op zaterdag, ten laatste 10.00 uur. Mocht u eerder willen vertrekken, dan dient u dit in overleg te doen met de sleutelbeheerder.
3.De borgsom zal aan het einde van het verblijf terugbetaald worden, onder aftrek van gehuurde zaken en eventueel gemaakte schade. De borg zal na goedkeuring van Verhuurder worden terug gestort uw bankrekening.
4.De door sleutelbeheerder overgedragen sleutels aan huurder, dient huurder bij vertrek persoonlijk te overhandigen, tenzij anders is overeengekomen.
5.Wanneer de aankomstdag en/of vertrekdag anders is dan de gebruikelijke zaterdag t/m zaterdag dient huurder dit te overleggen met Sleutelbeheerder/Verhuurder.

Aantal personen
1.Het overeengekomen aantal maximumpersonen, mag niet worden overschreven, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Verhuurder, in welk geval Verhuurder gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van Verhuurder meer mensen verblijven dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
2.Verhuurder en huurder komen overeen de door Verhuurder als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 350,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Verhuurder alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

Klachten
1.De huurder verplicht zich binnen 24 uur na zijn aankomst in de vakantiewoning Verhuurder of de sleutelbeheerder op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.
2.Na uw vakantieperiode kunnen klachten die zich hebben voorgedaan tijdens uw verblijf niet meer gelden.

 Geluidsoverlast
1.De huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving ten allen tijde te respecteren. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur dient er rekening te worden gehouden met de omwonenden. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient huurder de nachtrust op geen enkele wijze te verstoren. 

 Internet
1.Verhuurder kan de werking van draadloos internet niet garanderen, ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij het appartement. Het niet functioneren van internet kan Verhuurder niet worden aangerekend en wordt als kostenloze service aangeboden en behoort nooit als onderdeel van het gehuurde, evenzo het aantal en soorten TV-zenders. 

 Roken
1.Roken is in de woning toegestaan, mits het geschiedt in de woon/eetkamer, keuken en terras. In de slaapkamers mag niet gerookt worden. Buiten kan gerookt worden, mits de sigaretten worden uitgemaakt in asbakken die zelf worden schoongehouden. Wij verzoeken U vriendelijk zoveel mogelijk buiten te roken.

 Eindschoonmaak
1.De eindschoonmaak wordt door Verhuurder geregeld en kan niet worden gedaan door de huurder zelf. De kosten hiervan zijn verwerkt in de eenmalige servicekosten per reservering. Wel dient u de woning veegschoon achter te laten, glas in de glasbak, vuilnis in de desbetreffende containers die aan de weg staan te zetten, BBQ/open haard te reinigen en de keuken schoon en vaatvrij achter te laten. Gehuurd linnengoed dient opgevouwen bij de voordeur gedeponeerd te worden. Alle punten van vertrek staan vermeld in het huisreglement van de woning.
2.De servicekosten dienen samen met de eerste aanbetaling van 40% van de huurprijs, te worden overgemaakt.  

Borgsom
1.De borgsom dient samen met de eind betaling van 60% van de huurprijs te worden overgemaakt en zal 8 weken voor de huurperiode door Verhuurder ontvangen zijn.
2.Het bedrag van de borg staat per appartement vermeld op de website en staat tevens op de factuur vermeld.
3. Zodra is vastgesteld door de sleutelbeheerder dat er schade of nalatigheid is, wordt dit bedrag afgetrokken van de borg. De borg minus gehuurde zaken ontvangt u binnen 3 weken na einddatum van verblijf in het gehuurde. 

 Zwembad
1.Zwembaden zijn in de regel van eind april tot eind oktober te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader Verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.
2.Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat het/de kind(eren) een zwemvest gebruiken.
3.Alle zwembaden in Frankrijk moeten zijn beveiligd met een hek, afsluitbaar dek of alarminstallatie (als het alarm aanstaat en er valt een kind in dan gaat het alarm af). Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken omgaand te melden bij Sleutelbeheerder/Verhuurder. Batterijen kunnen leegraken en door huurder zelf te vervangen. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat de huurder de beveiliging buiten werking stelt zijn ten volle de verantwoordelijkheid van de huurder. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen; Verhuurder is niet aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.
4.Zwembaden kunnen door diverse oorzaken groen of troebel worden, bijvoorbeeld door urineren in het bad, royaal gebruik van zonnebrandmiddelen, een plotselinge weersverandering of doordat er veel wordt gesprongen in het water en de hoeveelheid chloor daardoor verminderd. Verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld ook wanneer het zwembad daardoor een aantal dagen niet te gebruiken is, tenzij aantoonbaar is dat het zwembad niet wekelijks wordt onderhouden.
5.Er mag niet worden gedoken in het zwembad.
6.Het toeganghek van het zwembad naar de woningen A en B en de witte toegangspoort naar de weg dient ten alle tijden te zijn gesloten.
7.Baby’s met luier hebben geen toegang tot het zwembad.

 Huisdieren
1.In de appartementen is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen. De toeslag bedraagt € 50,- per huisdier per week. Bij reserveren van het appartement wordt aangegeven of er een huisdier aanwezig is en wordt daarna bekeken door Verhuurder en tevens al dan niet goedgekeurd.
2.Mocht u na aanvraag een huisdier meenemen dan is deze alleen toegestaan in het gehuurde appartement en terras.
3.Het huisdier mag niet knagen, moet zindelijk zijn en behandeld zijn tegen vlooien en teken. Het is niet toegestaan de dieren op banken, stoelen of bedden te laten vertoeven. Dieren behoren op het terrein van Le Rêve ten allen tijde zijn aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten. Het huisdier mag geen geluid of enig andere overlast bezorgen aan  omwonenden.
4.Het huisdier moet ten allen tijde onder begeleiding zijn van een volwassene en mag nimmer alleen in de woning worden achtergelaten.
5.Huisdieren hebben nimmer toegang tot het zwembad.  

Overige
1.Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Sleutelbeheerder/Verhuurder van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Verhuurder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

Aansprakelijkheid
1.De huurder wordt erop gewezen dat schade aan/in een vakantiewoning en haar omgeving tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Deze schade inclusief gevolgschade zal door huurder worden vergoed zonder gerechtelijke tussenkomst.
2.Verhuurder houdt de volledige borgsom in totdat het gehele schade bedrag aan Verhuurder  is voldaan.
3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen en in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Verhuurder is voorts steeds beperkt tot de huursom.
4.Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, ontstoppingsbedrijven, reparateurs, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water, tv, elektriciteit en internet. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

Verzekering
Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldige reis- en annuleringsverzekering.

Rente en incassokosten
1.De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Verhuurder heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,-.  

Bevoegde rechter
1.Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Van alle geschillen die tussen Verhuurder en de huurder ter zake van deze overeenkomst mochten rijzen, zal bij aansluiting de kantonrechter te Zwolle dan wel de Arrondissementrechtbank te Zwolle in eerste instantie bevoegd zijn kennis te nemen.